ANKSTYVASIS VAIKŲ UGDYMAS VERSLUMUI IR KARJERAI.

Dalyko studijos remiasi esmine nuostata, jog karjera ir verslumas yra vienas svarbiausių asmenybės savimonės, saviraiškos, socialinio statuso ir vaidmenų bei gyvenimui reikalingų pajamų šaltinių. Formuojama samprata, kad verslumo ugdymas ir karjeros planavimas – tai investavimas į žmogų, jo žmogiškojo kapitalo didinimas. Formuojama nuostata, kad ankstyvasis ugdymas karjerai ir verslumui yra svarbi socialinės kompetencijos dalis, kad svarbu formuoti savarankiško ekonominio gyvenimo pagrindus jau vaikystėje. Dalyko studijų metu atskleidžiama rengimo(si) karjerai esmė ir paskirtis, tikslai, principai, etapai, socialinio konteksto įtaka karjerai. Studijų procese taikomas CLIL metodas sudaro sąlygas plėtoti profesinį žodyną anglų kalba, kalbą sieti su specialybės turiniu; aktyvina kalbinę studentų veiklą.