SOCIALINĖ PSICHOLOGIJA IR PEDAGOGIKA.

Studijų metu studentai analizuoja socialinės aplinkos poveikio asmenybės plėtotei psichologinius dėsningumus, elgsenos motyvaciją bei veiksnius; akcentuojama sociumo įtaka aš-koncepcijos raidai; socialiniams vaidmenims išmokiti. Nagrinėjami asmens ir grupės sąveikos ypatumai, socialinės kategorizacijos reiškiniai, efektyvaus bendravimo veiksniai. Studentai susipažįsta su socialine pedagogine diagnostika, tyrimo sritimis, įvaldo konkrečių psichologinių, socialinių tyrimų metodus. Atskleidžiama socialinės pedagogikos paskirtis, jos objekto problemiškumas, metodologija, raida, tikslai, funkcijos. Gilinamasi į socialinio ugdymo esmę, socializacijos institucijų funkcijas, jų paskirtį, socialinio ugdymo kryptis, modelius, socialinio pedagogo veiklos funkcijas. Didelis dėmesys skiriamas jaunimo socialinių problemų tyrimui ir analizei, deviacijai kaip socialinei-edukacinei problemai ir prevencijai. Studijų procese taikomas projektų valdymo metodas. Studentai, dalyvaudami projektinėje veikloje identifikuoja mokyklos bendruomenėje kylančias problemines psichosocialines, pedagogines situacijas, modeliuoja jų sprendimo būdus, turi galimybę analizuoti atskirų mokyklos bendruomenės subjektų bei jų sąveikos psichosocialinius bei pedagoginius ypatumus.