Studijų modulio tikslas - plėtoti auklėjimo ir saviauklos proceso, kaip visuminio, nenutrūkstamo, neatsiejamo nuo mokymo proceso reiškinio, sampratą, ugdyti gebėjimą planuoti, organizuoti, analizuoti ir vertinti auklėjimo procesą bendrojo lavinimo mokykloje.