Studijų dalykas skirtas ugdytis gebėjimą konstruoti vaiko teisių mokymo(si) turinį, planuoti, organizuoti ir valdyti vaiko teisių mokymo(si) procesą bei kurti jo realizavimui palankią ugdymo(si) aplinką, taikant AKTA metodą, mokytis analizuoti ir vertinti konkrečius ugdymo realybės atvejus bei socialinį edukacinį kontekstą vaiko teisių ir jų pažeidimų raiškos aspektu.