Kurso metu studentams sudaromos sąlygos susipažinti su bendraisiais metodologiniais gamtamokslinio ugdymo aspektais, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų aplinkos pažinimo turinio sandara, tikslais, uždaviniais, ugdymo programomis bei jų formomis.

Kurso tematika: pažintinės - tiriamosios veiklos organizavimo metodai, priemonės ir formos, kompleksinio darbo planavimas ir projektinė veikla, ekologinis ir aplinkosauginis ugdymas. Supažindinama su artimiausios gamtinės aplinkos panaudojimu, gyvojo kampelio ir specializuoto ugdymo(si) tako ir(ar) erdvės įrengimu bei veikla jame.