Dalykas "Dailės terapijos pagrindai" yra priskiriamas laisvai pasirenkamų dalykų blokui, socialinių mokslų dalykų grupei. Dalyko tikslas - sudaryti sąlygas studentams suvokti dailės terapijos procesą, ir patirti dailės terapijos metodų galimybes bei ribas asmeninių savybių pažinimui ir įsisąmoninimui. Dalyką "Dailės terapijos pagrindai" gali rinktis bet kurios ŠU programos studentai, kurie mano, kad kurso "Dailės terapijos pagrindai" metu įgytos specifinės žinios ir gebėjimai jiems gali būti naudingi profesinėje karjeroje. Teorinių paskaitų metu studentai studijuos dailės terapijos apibrėžtis, metodologiją, kryptis. Analizuos psichoterapinio kontakto ir terapinės aplinkos požymius bei dailės vaidmenį dailės terapijos procese, vaiko piešinio raidą ir ypatybes. Analizuodami vaiko piešinį, turės galimybę stebėti vaiko piešinio stilius. Jiems bus pademonstruotos sąsajos tarp piešinio stiliaus ir asmenybės savybių. Praktinių užsiėmimų metu studentai turės galimybę kurti su įvairiomis dailės priemonėmis, aptarti ir analizuoti savo kūrinius ieškodami ryšio tarp sukurto vaizdinio ir praeityje buvusių išgyvenimų.