Studijų dalykas skirtas bakalaurantams. Jame įsisavinamos žinios apie šiuolaikines problemas ekosistemose - oro ir vandenų tarša, pokyčiai ozono sluoksnyje, šiltnamio efekto stiprėjimas, pesticidų ir nuodingųjų organinių junginių paplitimas aplinkoje. Dirbant porose ir mažose grupelėse ugdomi komunikavimo bei komandinio darbo gebėjimai. Įgyjami gebėjimai atlikti aplinkos taršos tyrimus, matematiškai apdoroti bei analizuoti tyrimo rezultatus, apibendrinti, daryti išvadas, rasti iškeltos problemos sprendimą.