Įgyti fundamentinių analizinės skaičių teorijos žinių ir kūrybiškai pritaikyti klasikinius šios srities tyrimų metodus uždavinių sprendime. Įprasminti naujų žinių sisteminimo ir integravimo kituose studijų dalykuose (Mokslo tiriamajame darbe, Dirichlė L funkcijų teorijoje, tikimybinėje skaičių teorijoje, Modulinių formų įvade) svarbą ir gebėjimus. Įvertinti ir perteikti kitiems šiuo metu vyraujančias analizinės skaičių teorijos vystymosi tendencijas bei rezultatus.