Šis kursas yra skirtas Ekonomikos bakalauro studijose studijuojantiems studentams. Studentai sužinos apie ekonometrijos mokslą, išmoks taikyti ekonometrijos principus formuluojant ir realizuojant mikro ir makroekonometrinius modelius. Sužinos pagrindines ekonometrijos koncepcijas ir principus. Studentai įgis ne tik analitinio, bet ir kritinio mąstymo patirties, reikalingos ekonometrinių modelių formulavimui ir panaudojimui. Pritaikydami ekonometrinės analizės ir statistikos žinias, studentai išmoks analizuoti ir vertinti ekonominius ir finansinius reiškinius. Kursas pradedamas nuo įvado į ekonometriją (ekonometrijos mokslo apibrėžimas, ekonometrijos svarba ekonomikos studijose, ekonometrinio modelio formavimo etapai, tipinių ekonometrinių funkcijų taikymas ekonominių reiškinių analizei) toliau kurso metu pristatomi įvairūs regresiniai modeliai (paprastas tiesinis, netiesiniai, standartizuotų kintamųjų, daugialypis tiesinis, kokybinių veiksnių, logistinis regresijos modeliai), atliekama paklaidų, modelio įverčių sąveikos, kintamųjų priklausomybės, dviejų regresijos modelių koeficientų lygybės, autokoreliacijos, heteroskedastiškumo, multikolinearumo analizė. Kursas baigiamas pristatant regresijos modelius taikomus laiko eilutėms ir paneliniams duomenims. Teorinių paskaitų metu pristatyta medžiaga seminarų metu praktiškai įsisavinama atliekant užduotis, skaičiavimai atliekami naudojant Gretl programą. Kurso metu studentai rengia tiriamąjį darbą, kuris atskleidžia įgytas žinias ir gebėjimus.