Inovacijų ekonomikos dalykas yra skirtas II pakopos studijų studentams. Studijuodami šį dalyką studentai supras ir gebės paaiškinti inovacijų ekonomikos sampratą; gebės apibūdinti ir paaiškinti mokslininkų sukurtą inovacijų tipologiją bei inovacijų ekonomikos teorijas, jų sistemą ir klasifikacijas; įsisavins inovacijų ekonomikos metodologinius pagrindus ir gebės juos praktiškai taikyti sprendžiant problemas šalies ūkyje; žinos ir gebės analizuoti inovacijų ir jų veiksnių matavimo rodiklius; suvoks inovacijų teorijos plėtojimo svarbą globalizacijos ir rinkų internacionalizacijos bei informacinės visuomenės plėtros sąlygomis; gebės susieti ir paaiškinti inovacijų ir šalies ūkio konkurencingumo rodiklius; supras inovacijų plėtojimo ir regionalizacijos politikos svarbą Lietuvoje ir ES.
Šis studijų dalykas padės formuoti ir plėtoti studentų tarptautinę mokslinę kompetenciją studijuojant dalykinę literatūrą užsienio kalba.
Studijuodami šį dalyką magistrantai gebės pasinaudoti mokslinių tyrimų žiniomis, įgis tiriamojo darbo patirties bei sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžių savarankiškai profesinei veiklai ir moksliniam tiriamajam darbui.
Dalyko turinys ir mokymo(si) metodai padės ugdyti bendravimo, problemų sprendimo, argumentavimo, iniciatyvumo, kritiškumo, analizės, vertinimo, gebėjimus.