Dalyko dėstytojas: Bram Kuijken 

Studijų programa: MBA Antreprenerystė 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų