Dalyko dėstytojas: Lina Vaškevičienė, Elvyra Petrašiūnienė, Renata Papšytė, Stasė Paškonytė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių