Dalyko dėstytojas: Teresė Palšytė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių