Dalyko dėstytojas: Neringa Mačiulevičiūtė-Turlienė, Algimantas Česnulevičius 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Lietuvių 

Studijų programa: Kartografija ir geografinės informacijos sistemos