Dalyko dėstytojas: Rolandas Pletkus, Rita Trumpaitė -Vanagienė, Doc. Dr. Vygandas Rutkūnas, Dr. Eglė Vindašiūtė-Narbutė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių