Dalyko dėstytojas: Ingrida Girnienė, Zenona Ona Atkočiūnienė 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Lietuvių 

Studijų programa: Verslo informacijos vadyba