Dalyko dėstytojas: Dr. Deividas Šlekys 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: anglų