Dalyko dėstytojas: Lietuvos MA tikrasis narys Habil. dr. Antanas Laurinčikas 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: anglų