Dalyko dėstytojas: Dr. Gintarė Pažereckaitė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: anglų