Dalyko dėstytojas: Doc. Dr. Rimvydas Stanislovas Ašoklis, Dr. Andrius Cimbalas, Dr. Saulius Galgauskas 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių