Dalyko dėstytojas: Doc. Dr. Antanas Brazauskas, Dr. Artūras Bautrėnas 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių