Dalyko dėstytojas: Doc. Dr. Sigita Girdzijauskienė, Dovilė Butkienė, Dr. Dalia Nasvytienė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių